PRIVACY POLICY

 

************************************

Versie 1.0 - Datum: 23/11/2023

 ***********************************

 

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt worden door FLEUROP-INTERFLORA, met maatschappelijke zetel te Hoge Wei 1, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer BTW BE0402.712.029, die de verwerkingsverantwoordelijke is van deze website.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens dan ook conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) alsook iedere toekomstige of aanvullende wetgeving in uitvoering daarvan, voor zover van toepassing.

 

Voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren, hetzij per e-mail naar info@fleurop.be of per post naar voormeld postadres.

 

Ook onze DPO (Mr. Franklin BV – www.misterfranklin.be) is via dezelfde contactgegevens bereikbaar (met vermelding van ‘tav de DPO’).

 

2. Wat betekent “persoonsgegevens verwerken”?

Wat betekent “persoonsgegevens verwerken”

 

3. Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie, uw voorkeuren en de manier waarop u ons contacteert, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u.

 

3.1.1. Gegevens klantaccount

Het is mogelijk om een persoonlijk klantaccount aan te maken via deze website, waarmee bestellingen geplaatst kunnen worden, aankopen kunnen worden gedaan, en aankoopgeschiedenis kan worden bijgehouden. Door een dergelijk klantaccount aan te maken, verstrekt u de gegevensbeheerder de volgende informatie:

 • Algemene identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum);
 • Contactinformatie (naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer);
 • Gegevens van de betaalkaart (rekeningnummer, vervaldatum, naam van de kaarthouder);
 • Bestelgeschiedenis;
 • Bedrijfsnummer en andere bedrijfsgerelateerde gegevens voor zover ze kunnen leiden tot de identificatie van een natuurlijke persoon;
 • Leveringsadressen (indien verschillend van het opgegeven woonadres);
 • Winkelwagen;
 • Geslacht (optioneel);
 • Accountgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord).

 

3.1.2. Gegevens bij het plaatsen van een bestelling zonder account

Het is echter niet verplicht om een account aan te maken om een bestelling te plaatsen. Wanneer een dergelijke bestelling wordt geplaatst, worden de volgende klantgegevens verwerkt:

 • Algemene identificatiegegevens (naam, voornaam);
 • Contactinformatie (naam, voornaam, e-mailadres en adres);
 • Gegevens van de betaalkaart;
 • Afleveradres (indien verschillend van het factuuradres).

 

3.1.3. Gegevens bij contact met de klantenservice

Voor vragen, klachten, opmerkingen, enz., kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, verwerken we de volgende gegevens:

 • Algemene identificatiegegevens (naam, voornaam);
 • Contactinformatie (naam, voornaam, e-mailadres, en adres als de reden voor het contact met de klantenservice hieraan gerelateerd is);
 • Gegevens van de betaalkaart (voor zover de reden voor contact met de klantenservice hieraan gerelateerd is);
 • Bestelde producten/diensten en bestelnummer/klantnummer.

 

3.1.4. Gegevens in het kader van after-sales services, wedstrijden en andere promotionele activiteiten

Klantvriendelijkheid, optimale klantbeleving en service worden zeer gewaardeerd door Fleurop-Interflora. In het kader van deze activiteiten verwerkt de gegevensbeheerder de volgende gegevens:

 • Algemene identificatiegegevens (naam, voornaam);
 • Contactinformatie (naam, voornaam, e-mailadres, en adres indien relevant);
 • Bestelde producten/diensten en bestelnummer/klantnummer;
 • Feedback over de verkochte producten en, meer in het algemeen, over de verleende diensten.

 

3.2. Gegevens van leveranciers

Fleurop-Interflora schakelt externe dienstverleners en leveranciers in voor verschillende diensten/producten. In deze context verwerkt de gegevensbeheerder de volgende persoonsgegevens van deze leveranciers/dienstverleners:

 • Contactgegevens van de contactpersoon binnen het bedrijf van de leverancier/dienstverlener (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Bedrijfsnummer en andere bedrijfsgerelateerde gegevens voor zover ze kunnen leiden tot de identificatie van een natuurlijke persoon;
 • Contractuele gegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres, btw-nummer, overeenkomst, enz.);
 • Betalings- en factureringsgegevens (bijv. betaalkaartinformatie, facturen, enz.);
 • Accountinformatie voor het platform (bijv. registratiegegevens van het account);
 • Feedback, getuigenissen, citaten, promotioneel materiaal zoals foto's en video's (bijv. beoordelingen en ervaringen met betrekking tot onze samenwerking, getuigenissen, citaten, aanwezigheid bij evenementen, enz.).

 

3.3. Kandidaat-werknemers

We kunnen de volgende aanvullende gegevens van potentiële werknemers verwerken, wat grotendeels afhangt van de gegevens die u kiest om aan ons te verstrekken in het kader van uw sollicitatie:

 • Persoonlijke gegevens (motivatiebrief, CV, diploma's);
 • Werkgerelateerde gegevens (eerdere professionele ervaring, CV, ...);
 • Persoonlijkheidsgegevens;
 • Foto's

 

3.4. Bezoekers van de website

Wanneer u onze website bezoekt als klant of niet-klant, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren:

 • IP-adres, browsertype, locatiegegevens, hoe de persoon op de website is terechtgekomen, interesses en de manier waarop de persoon door de webpagina navigeert (via strikt noodzakelijke, analytische en marketingcookies);
 • Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, onderwerp van contact en contactbericht (via het online contactformulier);
 • E-mailadres (via het online inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief).

 

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het kader van de onderneming en met name voor volgende doeleinden:

 • Binnen het kader van onze hoofdactiviteiten
 • Organiseren van events, wedstrijden en meetings
 • Deelnemen aan beurzen
 • Voldoen aan administratieve en fiscale verplichtingen
 • Communicatie met klanten en prospecten
 • Aanwervingsprocedure van medewerkers

 

5. Op basis van welke verwerkingsgronden verwerken wij uw gegevens:

Wij verwerken uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden en verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden.

 

Wij verwerken uw gegevens enkel voor zover gebaseerd op één van de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de GDPR, en zoals hierna weergegeven.

 

Wettelijke verplichting

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die op ons rusten. Bijvoorbeeld in het kader van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen of op het gebied van gegevensbescherming.

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt omdat het noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u als betrokkene. Bijvoorbeeld voor het contacteren, inplannen, reageren op een verzoek of opvragen van informatie in het kader van het aangaan van een contractuele relatie, maar ook de effectieve uitvoering van de contractuele opdracht in het kader van onze hoofdactiviteit, teneinde u onze dienstverlening te kunnen verschaffen of die van u te kunnen ontvangen.

 

Gerechtvaardigd belang

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang die in specifieke gevallen zwaarder weegt dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Bijvoorbeeld voor het promoten van onze activiteiten bij zakelijke contacten; het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening; het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op onze activiteiten, in de ruime zin; het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten; en het garanderen van de veiligheid, zowel online op deze website als in onze bedrijfsgebouwen.

 

Toestemming

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming. Bijvoorbeeld voor het promoten van activiteiten bij potentiële zakelijke contacten; het gebruik van bepaalde analytische of marketing cookies; het plaatsen van foto’s die persoonsgegevens bevatten op onze website en sociale media-kanalen. Gegevens van sollicitanten na de aanwervingsprocedure zullen enkel bijgehouden worden mits toestemming.

 

6. Oorsprong van de gegevens

De meeste gegevens die wij verwerken van u hebben we ook rechtstreeks van u verkregen. Binnen het kader van onze dienstverlening is het mogelijk dat wij gegevens van u verkrijgen via externe dienstverleners of openbare bronnen.

 

7.Met wie delen wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Het is mogelijk om internationale bestellingen te plaatsen waarvan het leveringsadres zich situeert zowel binnen als buiten de EU. Wanneer dergelijke bestellingen door onze klanten worden geplaatst, zullen bepaalde gegevens van de klant, alsook het leveringsadres en gegevens van de bestemmeling van de bloemen worden gedeeld met de onderneming waarop beroep wordt gedaan om de levering binnen/buiten de EU te kunnen laten plaatsvinden. Hoe voormelde gegevens door de leverende partij (binnen of buiten) de EU worden verwerkt, is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de leverende partij zelf waarop via het Global Flower Service beroep wordt gedaan.

 

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners (verwerkers), ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze websites en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd gesloten. 

 

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

 • Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven indien wij u iets moeten toezenden per post;
 • Betalingsdienstverleners indien wij betalingen van u ontvangen, of omgekeerd;
 • Externe vertegenwoordigers en consultants of enige andere partijen die betrokken zijn in het kader van onze hoofd- of nevenactiviteiten;
 • De verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van onze organisatie, met het oog op een veilig en efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen onze organisatie;
 • Overheidsorganen, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen en verdediging van onze belangen, voor zover vereist.

 

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen zijn steeds gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het vervullen van de doeleinden. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd. 

 

9. Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de onbevoegde toegang of onrechtmatige kennisgeving aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Daarnaast hebben wij er ook aandacht voor dat de verwerkers op wie wij beroep doen eveneens passende veiligheidsmaatregelen treffen om risico’s op incidenten zo veel als mogelijk te beperken.

 

Indien uw gegevens bij het gebruik van specifieke diensten of softwaretools, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden, zal dit uitsluitend gebeuren in/naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of zullen er maatregelen genomen worden om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren

 

10. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve onze GDPR-verantwoordelijke te contacteren via de contactgegevens opgenomen onder de eerste titel van deze Privacy policy.

 

Recht van inzage en kopie

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

 

Recht van aanpassing of rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

 

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

 

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

 

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming eenvoudig intrekken door op de uitschrijflink te klikken onderaan een dergelijk bericht.

 

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. U kan eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Bij marketingberichten per e-mail zal steeds een opt-out voorzien zijn.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

 

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

 

11. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar info@fleurop.be of per post naar Hoge Wei 1, 1930 Zaventem, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

 

12. Wijzigingen?

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy policy te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze websites. De datum waarop deze Privacy policy voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan terugvinden. In geval van een substantiële wijziging van de Privacy policy, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.

 

 

 

COOKIE POLICY

 

WIE?

“Fleurop-Interflora CV”
Hoge Wei 1
1930 Zaventem

https://www.fleurop.be
e-mail: info@fleurop.be
BTW‐BE0402.712.029

 

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

 

“FLEUROP-INTERFLORA CVBA” MAAKT GEBRUIK VAN VOLGENDE COOKIES:

1.Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

 

2.Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

 

3.Third party cookies

Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:

 • Google (Analytics, Doubleclick.net) (https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy)
 • Microsoft (Bing) (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement)
 • Facebook (https://nl-nl.facebook.com/about/basics)
 • New Relic (https://newrelic.com/privacy)

 

BEHEER VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

 

Bij browser – Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
 • Click ‘Save’.

 

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via info@fleurop.be.

 

Laatst bijgewerkte versie: 01/05/2018